• SMJD

Have you Seen

Ra/Bh/001 Raj Kumari 16 yr
Ut/Al/226 ANKIT KUMAR 19 yr
Ut/Ag/463 Sir mati Shima Devi 26 yr
Ut/Et/030 dipu 22 yr
Ut/Ag/461 Ku Shani 16 yr
Ut/Ag/461 Om shiv Urf Vivak 22 yr
Ut/Ha/057 Kaamani 17 yr
Ut/Ag/460 Suraj Shing 22 yr
Ut/Et/029 ku Aarti 15 yr
Ut/Ag/459 Ramesh Shing Badoriy 50 yr
Ut/Ma/099 poja 30 yr
Ut/Ag/458 Sani 30 yr
Ut/Ha/056 Vishnu 30 yr
Ut/Ma/098 Mukash kumar 47 yr
Ut/Ma/097 Tohith 13 yr
Ut/Ag/457 Gori Urf poja 22 yr
Ut/Al/225 mohammad Umer 19 yr
Ut/Ma/095 Amar shing 55 yr
Ut/Ag/455 poja 28 yr
Ut/Al/224 parmod kumar 36 yr
Ut/Ma/001 immamuddin Anshari 13 yr
Ut/Ag/453 Rakash Yadav 45 yr
Ut/Ag/452 Shakshi urf shashi 20 yr
Ut/Ag/451 Archana 21 yr
Ut/Ag/449 kirti davi 25 yr

Orphan Member List

Ra/Bh/006 43 yr
Ra/Bh/005 30 yr
Ra/Bh/004 45 yr
Ra/Bh/003 35 yr
Ra/Bh/002 24 yr
Ra/Bh/001 45 yr

Dead Bodies

Ut/Al/060 32 yr
Ut/Fi/016 30 yr
Ut/Ma/017 25 yr
Ut/Fi/014 35 yr
Ut/Ag/109 24 yr
Ut/Fi/013 28 yr
Ut/Et/005 19 yr
Ut/Fi/012 24 yr
Ut/Ma/015 45 yr
Ut/Al/059 47 yr
Ut/Ag/107 25 yr
Ut/Ma/014 30 yr
Ut/Pr/001 45 yr
Ut/Ag/106 25 yr
Ut/Ag/105 38 yr
Ut/Ba/001 35 yr
Ut/Ba/001 35 yr
Ut/Ga/001 35 yr
Ra/Dh/001 45 yr
Ut/Ag/104 25 yr
Ut/Ma/002 30 yr
Ut/Ma/001 30 yr
Ut/Ma/013 32 yr
Ut/Ba/003 35 yr
Ut/Ma/012 32 yr

Our Motivation